Kayapa Sanayi Bölgesi İstiklal Mah. Mavi Cad. No:5 Nilüfer / Bursa / Türkiye
Tel: +90 224 236 08 08 Faks:+90 224 236 08 06